RIMAVSKÁ SOBOTA a REVÚCA

Mentoring

Mentoring je podpora a povzbudenie ľudí, aby riadili svoj vlastný rozvoj, aby mohli
maximalizovať svoj potenciál, rozvíjať svoje schopnosti, zvýšiť svoj výkon a aby sa stali
ľuďmi, ktorými chcú byť.

Eric Parsloe, riaditeľ The Oxford School of Coaching & Mentoring

Čo je mentoring?

 • Mentoring je sprevádzanie, podporovanie, motivovanie, hľadanie profesijných i osobnostných silných stránok.
 • Učiteľ, ktorý požiada o mentora, získava partnera, ktorý ho bude na nejaký čas, obvykle rok, sprevádzať pri jeho práci.
 • Mentor sa so svojím menteem pravidelne stretáva. Navštevuje jeho hodiny a vedie s ním profesionálne rozhovory, ktoré mu pomôžu rozvíjať profesijné kompetencie, objavovať jeho silné stránky i priestor pre zlepšenie. Spolu sa môžu zamerať aj na rôzne pracovné problémy. Spoločným cieľom je najmä rásť v učiteľskom povolaní.
 • Jeho cieľom je pomôcť učiteľovi, aby sa mu učilo lepšie a ľahšie a aby boli žiaci na hodinách spokojní a vnútorne motivovaní.

Čo vás čaká, ak sa prihlásite do mentoringu?

 • Pokiaľ sa prihlásite do mentoringu, bude vám následne pridelený jeden z našich mentorov. Ak máte záujem o konkrétneho mentora, požiadajte oňho v prihláške.
 • Na prvom stretnutí s mentorom spoločne preberiete vaše očakávania, otázky i to, čo bude mentor potrebovať od vás.
 • Pokiaľ sa nedohodnete inak, mentor začne navštevovať vopred dohodnuté vyučovacie hodiny, ktoré potom vo vyhradenom čase spoločne rozoberiete.
 • Návštevy hodín sú predbežne plánované cca raz do mesiaca. Ak je to potrebné a vy ako mentee máte záujem, je možné sa dohodnúť aj na intenzívnejšej spolupráci.
 • V prípade, že vy ako mentee potrebujete konzultáciu, rozhovor či radu, mentor je vám k dispozícii.
 • Ak budete s mentoringom spokojný a budete mať potrebu v ňom pokračovať, môže sa spolupráca predĺžiť aj na dlhší čas.

Čo vás v žiadnom prípade nečaká?

 • Mentor nenavštevuje vaše hodiny s cieľom skontrolovať vašu prácu. Jeho cieľom nie je vašu prácu hodnotiť a súdiť, ale odhaľovať váš potenciál, ktorý si niekedy ani sami neuvedomujete.
 • To, čo mentor na vašich hodinách uvidí, ako i vaše rozhovory, je zo strany mentora prísne súkromné. Nikto z vašej školy nebude o nich informovaný.
 • Mentor nie je encyklopédiou vzdelávania a nedá vám odpoveď na všetko, lebo jednoducho „nechodí vo vašich topánkach“. To, čo funguje v jednej triede, nemusí fungovať v inej. Bude ale spoločne s vami hľadať riešenia šité vám na mieru.

Naši mentori

Katarína Jakubcová

Katarína Jakubcová

riaditeľka RCPU RS a RA

Katarína Jakubcová

Učím na gymnáziu psychológiu a anglický jazyk. Tri roky som učila aj v USA na ZŠ. Celý život sa vzdelávam a posúvam vpred. Milujem knihy, dobrú spoločnosť a svoju záhradku.

Mám rada výzvy, verím, že každý môže meniť škostvo vo svojej triede. Sama som si zažila mentoring, už niekoľko rokov mentorujem učiteľov a vidím, aký dopad má na ich prácu.

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Efektívne stratégie vyučovania, aktivzujúce metódy, viditeľné myslenie, filozofia pre deti. Mám rada výzvy, verím, že každý môže meniť školstvo vo svojej triede. 

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Juraj Čokyna: A okraje máš kde?

Štefan Deneš

Prvé pedagogické skúsenosti som získaval na univerzite, kde som tri roky vyučoval na filozofickej fakulte. Ďalej moje kroky viedli cez neformálne vzdelávanie v centre pre mladých až na základnú školu, kde vyučujem občiansku náuku a etiku. Voľný čas rád trávim s rodinou, priateľmi a dobrou knihou.

Po mojich skúsenostiach v osobnom sprevádzaní viem, že to je spôsob, ktorý môže človeku pomôcť. Napĺňa ma vidieť priamo v procese mentoringu, ako učiteľ sám nachádza svoje cestičky a vlastné zdroje pre svoju prácu a život.

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Efektívna komunikácia

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Fareed Zakaria – Obrana liberálneho vzdelávania

Štefan Deneš

Štefan Deneš

mentor

Zoltán Imrecze

Zoltán Imrecze

mentor

Zoltán Imrecze

Po ukončení štúdia maďarského jazyka, náboženskej výchovy a geografie som začal vyučovať na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, kde pôsobím dodnes. Vo svojom osobnom živote ma napĺňa moja rodina, šport a viera. Ako katechét som aktívnym členom miestnej farnosti.

Mentoring vnímam ako pomoc, podporu a cestu k sebarozvoju a riešeniu problémov v súčasnej škole.

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Inklúzia pre MRK, zážitková pedagogika, efektívna komunikácia

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

T. Prievara: Učiteľ 21. storočia- Osobný príbeh o zmene pedagogického prístupu

Lucia Medveďová

 Po ukončení štúdia slovenského jazyka, dejepisu, anglického jazyka a literatúry som pracovala na základnej škole. Momentálne učím na gymnáziu. Energiu mi dodáva rodina, záhrada, divadlo a knihy. Poslanie učiteľstva vnímam ako celoživotnú cestu zmien, nových poznatkov a prácu na sebe. Mentoring vnímam ako pomoc, podporu a cestu k sebarozvoju a riešeniu problémov v súčasnej škole.

Pre mňa je mentoring zmena a zároveň výzva, ktorou chcem podporiť kolegov, porozumieť im a zároveň im ukázať, že cesta k zlepšeniu je možná.

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Motivácia: ako vytvárať podmienky, v ktorých žiak dokáže motivovať samého seba a zároveň nájsť, čo bráni žiakovi v danej chvíli napredovať.

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Robert Čapek: Moderní didaktika

Lucia Medveďová

Lucia Medveďová

mentorka

Katarína Pivníková

Katarína Pivníková

zastupujúca riaditeľka, mentorka

Katarína Pivníková

Učím na základnej škole a gymnáziu. Pôsobím aj ako lektor vo sfére neformálneho vzdelávania, ktoré sa snažím vnášať do školských lavíc. Svoje skúsenosti dobrej praxe šírim i prostredníctvom tvorby metodických listov. Okrem prijímania kognitívnych vedomostí vediem svojich žiakov k väčšej vnímavosti a všímavosti.

Po osobných skúsenostiach s mentoringom som vďačná, že aj vďaka mne je dopriaty ďalším učiteľom. Mentoring, napriek svojej veľmi premyslenej štruktúre, mi dáva veľkú slobodu, priestor pre objavovanie, vzájomné obohacovanie. 

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Formatívne hodnotenie, globálne vzdelávanie, komunikatívny princíp vyučovania slovenčiny.

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Thomas Gordon: Škola bez poražených

 

Jana Pohorelská

Pôsobím na špeciálnej základnej škole a venujem sa vzdelávaniu mentálne postihnutých žiakov. Voľný čas mi vypĺňa rodina, priatelia, záhradka, kváskovanie, v zime lyžovanie. Milujem život. 

Mentoring vnímam ako možnosť profesijne rásť, posúvať sa dopredu a zároveň odovzdávať doterajšie skúsenosti iným, podporovať ich a posiľňovať ich vieru vo svoje schopnosti. 

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP a žiakov z MRK.

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Carol S. Dweck: Nastavenie mysle, nová psychológia úspechu

Jana Pohorelská

Jana Pohorelská

mentorka

Jana Rosiarová Hlásková

Jana Rosiarová Hlásková

mentorka

Jana Rosiarová Hlásková

Učím ekonomické predmety a administratívu na strednej odbornej škole. Rada cestujem a spoznávam naše nádherné Slovensko sama, s rodinou alebo priateľmi. Relaxujem pri dobrej knihe. 

Mentoring vnímam ako možnosť získať partnera, ktorý poskytne iný pohľad na prácu učiteľa. Vzájomnou spoluprácou si dokážeme viac uvedomovať svoje schopnosti a potenciál posúvať sa vpred.

Téma, ktorej sa v školstve venujem

 Digitalizácia a finančná gramotnosť

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Robert Čapek: Líný učitel – Cesta pedagogického hrdiny

Katarína Šuchová

Som učiteľkou anglického jazyka, geografie a biológie. V súčasnosti pôsobím na základnej škole a gymnáziu. Vo voľnom čase rada čítam knihy a trávim čas v prírode.

Mentoring je pre mňa podpora učiteľov v ich práci. Chcem učiteľom pomôcť uvedomiť si svoje silné stránky a objavovať nové metódy a spôsoby učenia. Tiež je to pre mňa možnosť učiť sa nové veci a spoznávať nových ľudí.

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Inklúzia- škola pre všetkých

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Paul Ginnis: Efektivní výukové nástroje pro učitele

Katarína Šuchová

Katarína Šuchová

mentorka

Klára Varga Tóth

Klára Varga Tóth

mentorka

Klára Varga Tóth

Vyučujem maďarský jazyk, informatiku a etickú výchovu na základnej škole. Som odborníčka v oblasti podpory duševného zdravia. Najviac ma napĺňa kvalitný čas strávený so svojimi deťmi.

Cieľom pedagóga je cítiť sa dobre v práci a zabezpečiť, aby jeho študenti boli šťastní a rozvíjali sa. Verím, že pri dosahovaní týchto cieľov je veľkou pomocou osoba, ktorá novým pohľadom a bez predsudkov zhodnotí prácu pedagóga a podporí ho pri hľadaní možností na rozvoj a pri posilňovaní jeho silných stránok.

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Zážitková pedagogika a využívanie jej prvkov pre emocionálnu výchovu a rozvoj sociálnych zručností 

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Carl R. Rogers, H. Jerome Frieber: Sloboda učiť sa

Štefan Vavrek

Učím matematiku na obchodnej adémii. 10 rokov som viedol doučovacie centrum v Rimavskej Seči. Som aj mládežnický futbalový tréner, preto je pre mňa dôležité vytvárať žiakom priestor pre tímovú spoluprácu a individuálny rozvoj ako na tréningoch tak aj na hodinách.

Vnímam prácu mentora ako možnosť zdieľať svoje osvedčené postupy a skúsenosti, tým pomôcť učiteľom zlepšiť ich vyučovacie schopnosti a prispôsobiť sa potrebám a štýlu jednotlivých študentov.

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Inkluzívne vzdelávaniu pre sociálne začleňovanie – poznatky o rómskej histórii a kultúre.

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Fejes József Balázs: MIRE JÓ A TANODA? – Inovácie, výskumy a príbehy

Štefan Vavrek

Štefan Vavrek

mentor

Gabriela Vavreková Hubayová

Gabriela Vavreková Hubayová

mentorka

Gabriela Vavreková Hubayová

Učím maďarský a anglický jazyk na ZŠ Ferenca Kazinczyho. Od zažiatku sa venujem aj mimoškolskému vzdelávaniu znevýhodnených detí, čo významne prispelo k môjmu metodickému rozvoju i prístupu k deťom. Svet kníh, hudby, filmov, záhrada a príroda sú mojím oddychom.

Ako mentorka chcem byť učiteľom oporou a povzbudením, aby sa nebáli mať ďalšie oči v triede, pretože práve vzájomným učením sa a spoluprácou môžeme najlepšie profesionálne rásť.

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Od frontálneho vyučovania ku skupinovej práci

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Bordács Margit – Lázár Péter: Kedveskönyv – metodická príručka k pedagogickému modelu Kedvesház

Lujza Zelezníková

 Som učiteľkou matematiky a informatiky na gymnáziu, učila som aj na ZŠ, strednej odbornej škole a vyučovala dospelých. Rada objavujem všetko nové, fascinujúce vo svete aj v ľuďoch. Som otvorená inováciám.Vo voľnom čase rada čítam, počúvam hudbu, alebo sa realizujem v záhradke. 

Učiteľstvo môže klásť vysoké nároky na psychiku. Svoju pomoc a podporu kolegom chcem vyjadriť práve mentoringom. Spoločným objavovaním chcem trpezlivo rozvíjať potenciál mentorovaných, posilniť ich silné stránky a spolu s nimi rásť.

Téma, ktorej sa v školstve venujem

Digitalizácia – prvky zážitkovej pedagogiky s online nástrojmi na gamifikáciu výučby

Kniha, ktorá zmenila môj učiteľský príbeh

Doug Lemov: Ako skvele učiť

Lujza Zelezníková

Lujza Zelezníková

mentorka

Chcem mentora

Ak máte záujem o mentoring vyplňte krátky dotazník: