Rozvíjanie soft skills-komunkácia a spätná väzba

Aký vplyv má náš spôsob komunikácie na vznik konfliktov? Aké sú zásady dávanie spätnej väzby? Na vzdelávaní sa budeme venovať efektívnej komunikácii verbálnej i neverbálnej. Ukážeme si, aké dôležité je vedieť správne klásť otázky, aby sme nimi lepšie spoznali svojich žiakov v triede. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou aj to, ako ju načasovať a prijimať.

Lektor:  Zoltán Imrecze

Inklúzia MRK- aktivizujúce metódy a formy práce

Aj vy máte žiakov z málopodnetného prostredia, ktorí nemajú v škole pero, zošit, pomôcky…? Aj vám sú známe pojmy ako slabý prospech žiakov, neospravedlnené hodiny, zlá až žiadna spolupráca rodičov so školou? Tento workshop vám ponúka riešenie prostredníctvom inkluzívneho vzdelávania. Okrem vymedzenia pojmu sa budeme venovať najmä metódam, kroré sa môžu využívaťv rámci inklúzie a konkrétnym aktivitám, aby sme hravými, zážitkovými a kooepratívymi činnosťami prekonali spomínané prekážky.

Lektor: Zoltán Imrecze

SLOVENČINA – (NIE)LEN AKO CUDZÍ JAZYK

Workshop je určený pre učiteľov slovenského jazyka na školách s VJM, slovenčiny ako cudzieho jazyka a učiteľov cudzích jazykov. Dozviete sa ako na komunikáciu cez témy, ktorými študenti žijú. Ako na gramatiku bezbolestne cez aktivity v triede aj vonku. Ako efektívne použiť techniky formatívneho hodnotenia. Zažijete praktickú ukážku umelej inteligencie na hodinách konverzácie.

Lektor: Katarína Pivníková

Učme v globálnych súvislostiach

Workshop je zameraný na témy a metódy globálneho vzdelávania. Prostredníctvom konkrétnych aktivít si vysvetlíme jeho princípy, metódy a prínos pre vzdelávanie.Pri práci s textom a videami vytvoríme priestor na zdieľanie dobrej praxe a dozviete sa aj, ako postupy lektorky hodnotia samotní žiaci. Ukážeme si rôzne formy formatívneho hodnotenia, reflektovanie nielen vedomostí, ale aj hodnôt a postojov.

Lektor: Katarína Pivníková

Učíme sa cez skúsenosť

Oživte svoj vyučovací proces. Motivujte žiakov k ich rozvoju. Na workshope sa spoločne pustíme do dobrodružnej cesty plnej praktických cvičení a inovatívnych prístupov. Spoznáte nové techniky zážitkovej pedagogiky. Vďaka praktickým cvičeniam a hrám sa naučíte budovať dôveru a tímovú spoluprácu medzi žiakmi a aj to, ako využívať zábavné aktivity na rozvoj kritického myslenia a riešenie problémov.

Lektor: Klára Varga Tóth

Rómski žiaci vo vyučovacom procese

Workshop sa týka úlohy inkluzívneho vzdelávania pri sociálnom začleňovaní. Vo workshope sa chcem zamerať na poznatky učiteľov o rómskej histórii a kultúre. Na základe získaných vedomostí navrhneme metódy a prístupy prepojené s rómskou kultúrou, ktoré môžu učitelia využiť počas vyučovacieho procesu.

Lektor: Štefan Vavrek

Od frontálneho vyučovania k skupinovej práci

Workshop je zameraný na transformáciu tradičného frontálneho vyučovania do moderných foriem vzdelávania založených na spolupráci žiakov. Získate vedomosti a stratégie na vytvorenie inkluzívneho a participatívneho učiaceho prostredia. Naučíte sa, ako efektívne využívať skupinovú prácu, diskusie a kolaboratívne aktivity na podporu aktívneho učenia a rozvoja kritického myslenia.

Lektor: Gabriela Vavreková Hubayová

Zážitková pedagogika v online prostredí

Workshop je zameraný na gamifikáciu výučby v online prostredí, je určený pre učiteľov, ktorí chcú využiť potenciál mobilných zariadení vo vzdelávaní – a radi sa hrajú. Zážitková pedagogika veľmi efektívne odovzdáva nové vedomosti, zručnosti i hodnoty vďaka zapojeniu viacerých zmyslov a vlastného prežívania zážitkov.Na workshope budete aktívnymi účastníkmi digitálnej únikovej hry, ktorá môže byť implementovaná do akéhokoľvek predmetu a významným spôsobom napomáhať prehlbovaniu vedomostí a zvyšovaniu motivácie žiakov.

Lektor: Lujza Zelezníková

Chcem sa prihlásiť

na vzdelávanie

Všetci naši mentori sú aj skvelými lektormi v rôznych témach. Zaujala vás niektorá? Povedzte to vedeniu vašej školy a my k vám prídeme a zadarmo pre vás a vašich kolegov urobíme aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 4×45 min., alebo 8×45 min. V prípade záujmu, vyplňte tento krátky dotazník: