Komunikácia ako superschopnosť

Ako komunikujete? Kladiete správne otázky? Viete počúvať? Vo workshopom sa zameriame na problematiku komunikácie, ktorá v dnešnej dobe nadobúda status superschopnosti. V tejto téme získate nové poznatky a aktívnou formou si vyskúšate kladenie otázok aj aktívne počúvanie. Nadobudnete nové zručnosti, ktoré môžete následne aplikovať v praxi.

Lektor:  Štefan Deneš

Inklúzia MRK- aktivizujúce metódy a formy práce

Aj vy máte žiakov z málopodnetného prostredia, ktorí nemajú v škole pero, zošit, pomôcky…? Aj vám sú známe pojmy ako slabý prospech žiakov, neospravedlnené hodiny, zlá až žiadna spolupráca rodičov so školou? Tento workshop vám ponúka riešenie prostredníctvom inkluzívneho vzdelávania. Okrem vymedzenia pojmu sa budeme venovať najmä metódam, kroré sa môžu využívaťv rámci inklúzie a konkrétnym aktivitám, aby sme hravými, zážitkovými a kooepratívymi činnosťami prekonali spomínané prekážky.

Lektor: Zoltán Imrecze

Rozvíjanie soft skills - komunkácia a spätná väzba

Aký vplyv má náš spôsob komunikácie na vznik konfliktov? Aké sú zásady dávanie spätnej väzby? Na vzdelávaní sa budeme venovať efektívnej komunikácii verbálnej i neverbálnej. Ukážeme si, aké dôležité je vedieť správne klásť otázky, aby sme nimi lepšie spoznali svojich žiakov v triede. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou aj to, ako ju načasovať a prijimať.

Lektor:  Zoltán Imrecze

Ako efektívne učiť (a učiť sa)

Chcete, aby si žiaci zapamätali čo najviac na vašich hodinách? Veda a poznatky o pamäti vám pomôžu efektívne učiť a porozumieť mysliam vašich žiakov. Praktické tipy a nástroje efektívneho vyučovania z workshopu môžete hneď preniesť do svojej praxe.

Lektor: Katarína Jakubcová

Spoločná cesta k motivácii

Položte si dve podobné, ale zároveň rozdielne otázky. Ako môžete motivovať žiaka/dieťa? Ako môžete vytvárať podmienky, v ktorých bude žiak motivovať samého seba? Na workshope spoznáte druhy motivácie, metódy, techniky motivácie a štyri dohody. Vnímate motiváciu ako proces sprevádzaný energiou? Ako nutkanie konať a svoje správanie smerovať k dosiahnutiu určitého cieľa a k rozvoju vlastného potenciálu? Nájdete spôsob ako zistiť, čo bráni žiakom v danej chvíli napredovať.

Lektor: Lucia Medveďová

Učme v globálnych súvislostiach

Workshop je zameraný na témy a metódy globálneho vzdelávania. Prostredníctvom konkrétnych aktivít si vysvetlíme jeho princípy, metódy a prínos pre vzdelávanie.Pri práci s textom a videami vytvoríme priestor na zdieľanie dobrej praxe a dozviete sa aj, ako postupy lektorky hodnotia samotní žiaci. Ukážeme si rôzne formy formatívneho hodnotenia, reflektovanie nielen vedomostí, ale aj hodnôt a postojov.

Lektor: Katarína Pivníková

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v bežnej triede ZŠ

Pracujete so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Workshop vám pomôže zorientovať sa v problematike vzdelávania takýchto žiakov. Vymedzíme si základné pojmy, konkrétne sa zameriame na žiakov s MP, zo SZP, na využívanie špecifických foriem a metód práce so žiakmi, na to, ako ich hodnotiť. Objasníme si, ako nám môžu pomôcť podporné opatrenia na úrovni školy.

Lektor: Janka Pohorelská

Ako priblížiť svet peňazí deťom?

Peniaze nás obklopujú od narodenia. Ale rozumejú deti svetu peňazí?Ako ich naučiť s nimi hospodáriť? Príďte sa imšpirovať. Zažite aj vy svet peňazí hrou.

Lektor: Jana Rosiarová

CANVA a VIKI vo výučbe

Zaujímajú vás nové progamy? Chcete si vytvoriť plagátik, upraviť fotografiu, spojiť či upraviť video? Program CANVA je na to ako stvorený. Dozviete sa, ako tvoriť rôzne grafické materiály, vyrábať moderné prezentácie, upravovať videá a pridávať k nim hudbu alebo zvuky, kresliť nové obrázky. Poznáte vzdelávací portal VIKI? Je určený všetkým pedagógom, žiakom aj rodičom. Obsahuje množstvo vzdelávacieho obsahu. Zoznámime sa s ním na workshope.

Lektor: Jana Rosiarová

Inkluzívna škola pre všetkých

Je vaša škola inkluzívna? Na workshope budeme na túto otázku spoločne hľadať odpoveď. Bližšie sa zoznámime s pojmami inklúzia, integrácia, ŠVVP, IVVP, IVP. Prediskutujeme výhody ale aj možné riziká, ktoré inklúzia prináša. Vyskúšame si aktivity, metódy a didaktické postupy podporujúce inklúziu.

Lektor: Katarína Šuchová

Rómski žiaci vo vyučovacom procese

Workshop sa týka úlohy inkluzívneho vzdelávania pri sociálnom začleňovaní. Vo workshope sa chcem zamerať na poznatky učiteľov o rómskej histórii a kultúre. Na základe získaných vedomostí navrhneme metódy a prístupy prepojené s rómskou kultúrou, ktoré môžu učitelia využiť počas vyučovacieho procesu.

Lektor: Štefan Vavrek

Zážitková pedagogika v online prostredí

Workshop je zameraný na gamifikáciu výučby v online prostredí, je určený pre učiteľov, ktorí chcú využiť potenciál mobilných zariadení vo vzdelávaní – a radi sa hrajú. Zážitková pedagogika veľmi efektívne odovzdáva nové vedomosti, zručnosti i hodnoty vďaka zapojeniu viacerých zmyslov a vlastného prežívania zážitkov.Na workshope budete aktívnymi účastníkmi digitálnej únikovej hry, ktorá môže byť implementovaná do akéhokoľvek predmetu a významným spôsobom napomáhať prehlbovaniu vedomostí a zvyšovaniu motivácie žiakov.

Lektor: Lujza zelezníková

Chcem sa prihlásiť

na vzdelávanie

Všetci naši mentori sú aj skvelými lektormi v rôznych témach. Zaujala vás niektorá? Povedzte to vedeniu vašej školy a my k vám prídeme a zadarmo pre vás a vašich kolegov urobíme aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 4×45 min., alebo 8×45 min. V prípade záujmu, vyplňte tento krátky dotazník: